תקנון האתר

תקנון האתר

 

מידע כללי:

חברת ע.ה. יעוץ ומסחר בע"מ ח.פ. 514430198 המפעילה את אתר בגרות בהליכה – EASY BE (להלן ובהתאמה: "החברה" ו- "האתר"), מקדמת אותך בברכה אל האתר .

 

האתר מציע לתלמידים סיוע בהכנה מקיפה לקראת בחינות הבגרות בין היתר במקצועות – ספרות, הבעה היסטוריה ותנ"ך. במסגרת זו, מעמיד האתר לרשות התלמידים:

  • כלים והנחיות בעזרתם יוכלו התלמידים לשפר יכולתם לגשת נכונה לפתרון השאלות בבחינות הבגרות.
  • מאגר עשיר של תוכן מקורי כתוב וכן תוכן מקורי מוקלט בנושאים מתוך תכנית הלימודים.
  • דוגמאות לשאלות הבגרות.
  • פורום מקצועי המאפשר לתלמידים לקבל מענה לשאלות במסגרת דף ה-Facebook של האתר.

 

השימוש באתר:

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן, לרבות מדיניות הפרטיות, ולאמור בכל דין. תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

 

תקנון זה מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

הגלישה באתר ו/או הרשמה לצורך קבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה לתנאי תקנון זה והתחייבותך לקיים את הוראותיו.

הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישתך לאתר אם תפר את תנאי התקנון.

 

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. הרישום באתר הוא לשימושך האישי והבלעדי. אינך רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם ו/או לגוף אחר כלשהו. הנך נדרש לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עמך.

 

הוראות התקנון מתווספות לכל הוראות תנאי שימוש אחרות המצויות באתר ובמקרה של סתירה או אי התאמה, גוברות עליהן. לפיכך, שימוש בכל שירות באתר יהיו בכפוף גם לתנאי שימוש אלו, בנוסף על כל תנאים נוספים ספציפיים עבורם.

 

תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובכל השירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טאבלט, מחשב נייד, סמארטפון וכיו"ב). כמו כן, תנאים אלה חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות שימוש ברשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

 

 

כללי:

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וכן לשנות את זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך. החברה אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת. הנך מתבקש שלא להסתמך בלימוד באופן בלעדי על האתר ולא לקבל כל החלטה על סמך האמור באתר באופן בלעדי, לרבות לגבי החלטות מקצועיות, העדפות, בחירות שאתה מבקש לעשות וכיוצא באלו מבלי לקבל מידע וייעוץ עצמאיים ממקור אחר. אין לפרש דבר האמור באתר כהמלצה מאת החברה בשום אופן.

 

החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

 

שימוש באתר נעשה על אחריותך. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר ובתכניו. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב הגישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.

החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב שלך או לכל רכוש אחר שלך, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר.

 

 

בעלות וזכויות יוצרים

כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בקשר לאתר ובכל תכניו, לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של החברה בלבד ו/או של ספקי התוכן שלה, ו/או של שותפיה העסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם, להציג בפומבי, לתרגם, למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש. אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו או בכל זכות אחרת של האתר מבלי לקבל הסכמת החברה מראש ובכתב.

השם "בגרות בהליכה" ו/או "EASY BE" ו/או כל שילוב שלהם, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של החברה.

 

 

קישורים לצד שלישי ופרסומות

החברה, וכן מי שקיבל היתר ממנה בכתב, והם בלבד, רשאים לפרסם באתר בגרות בהליכה פרסומות ומידע מסחרי מטעמה או מטעם צד שלישי, בכל דרך שתראה לנכון. חל איסור מוחלט למחוק, לפגוע, לשבש, להתערב או להתנגד לכל פרסומת או מידע מסחרי כאמור, בכל אמצעי או דרך. החברה תהא רשאית, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש.

 

אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

 

אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ופעילים. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם לך ו/או לרכושך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיים באתר.

 

שמירה על סודיות:

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לאתר, האתר יבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירות.

 

האתר אינו שומר מספרי כרטיסי אשראי ובמידה ויהיה צורך בזיכוי כספי תצטרך לספק שוב את פרטי האשראי.

 

האתר משתמש בתקני אבטחה גבוהים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיו.

 

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן: במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך; אם תבצע באתר פעולות בניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות תקנון זה.

 

 

דיוור ישיר אלקטרוני:

החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים לצד שלישי כלשהו.

 

 

אחריות האתר:

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמשים ו/או לגולשים ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

 

 

תשלום באתר:

בעת ביצוע רכישה באתר עליך להקפיד לרשום את כל הפרטים הנדרשים במדויק.

המחיר התקף לעסקה הינו המחיר שהוצג בעת השלמת תהליך הרכישה באתר, כולל מסירת פרטי כרטיס האשראי.

לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי, תבוצע בדיקה של פרטים אלו ע"י חברת האשראי. במידה והעסקה תאושר תשלח אליך הודעה על כך באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה באתר. במידה והעסקה לא תאושר ע"י חברת האשראי, תקבל הודעה מתאימה על כך ותתבקש למסור אמצעי תשלום אחר.

פרטי העסקה כפי שיופיעו באתר ורישום העסקה יהוו ראייה לנכונות דרך הפעולה.

החברה רשאית לא לאשר עסקה עם לקוח מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי.

בשל אופי האתר ותכניו, לא ניתן לבטל עסקה לאחר שנכרתה ולקבל החזר כספי כלשהו, לרבות במקרה של אי שימוש מצדך באתר ו/או בתכניו. מובהר כי העסקה הנה למתן אפשרות הגישה והשימוש באתר והיא אינה תלויה בכל דרך בהיקף השימוש והמימוש על ידך בפועל.

 

החזרות וביטולים:

מובהר כי לנוכח העובדה שאין לחברה כל שליטה על היקף השימוש שלך באתר ו/או בתכניו, הרי בעצם ביצוע הרכישה באתר ומתן זכות הגישה לאתר ולתכניו, מתגבשת עסקת הרכישה בינך לבין החברה והיא הופכת לסופית.

ֿבהתאם, אין אפשרות ו/או זכות לביטול רכישה שבוצעה באתר ו/או לקבלת החזר כספי כלשהוא בגינה.

 

דין ומקום שיפוט:

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד (למעט מקרים בהם הדין הישראלי מפנה אל הדין הזר שאז לא תחול ההפניה אל הדין הזר)

לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת לו.